Polityka prywatności ADRINO mOBILE SP. Z O.O.

Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników oraz przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą Plików Cookies, przez Administratora.

2. Administrator, wyłącznie na podstawie wyrażonych zgód, może wejść w posiadanie Danych Osobowych Użytkowników w jeden z dwóch podanych niżej sposobów:
a. Umieszczenie własnych Plików Cookie poprzez stronę internetową Wydawcy;
b. Otrzymanie Danych Osobowych Użytkowników poprzez stronę internetową Administratora.

Definicje

Administrator – oznacza Adrino Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Genewska 6, 03-963 Warszawa, NIP: 701-044-59-60.
Użytkownik – osoba fizyczna, której dane osobowe zapisywane są w Plikach Cookies, umieszczanych na stronach internetowych Wydawców przez Administratora lub przez Wydawców.
Dane Osobowe Użytkowników – ma znaczenie nadane w pkt 8 Polityki Prywatności.
Pliki Cookies (zwane dalej także jako „Ciasteczka”) oraz inne identyfikatory użytkownika– oznaczają niewielkie pliki informacyjne, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzany jest przez Użytkownika i które następnie zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie, etc), z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te mogą zawierać m.in. informację o sposobie korzystania z danej strony internetowej przez Użytkownika.
Reklamodawca – podmiot zainteresowany marketingiem swoich produktów lub usług, realizowanym w oparciu o stworzone przez Administratora profile Użytkowników.
Wydawca – podmiot będący właścicielem lub zarządcą strony internetowej, który umieszcza na tej stronie własne Pliki Cookies (oraz inne identyfikatory) lub umożliwia Administratorowi umieszczenie Plików Cookies lub podmiot działający na rzecz Wydawcy, umocowany przez Wydawcę do udostępnienia Danych osobowych Użytkowników Administratorowi.

3. Kontakt z Administratorem:
ul. Genewska 6 
03-693 Warszawa 
Kontakt do inspektora ochrony danych powołanego u Administratora: iod@adrino.pl
Mariusz Chojnowski 

Zastosowanie plików cookie
4. Dzięki Plikom Cookie korzystanie z serwisów internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze, ponieważ treści stron internetowych (teksty, zdjęcia, ankiety, sondy) są lepiej dopasowane do oczekiwań i zainteresowań Użytkowników.
5. Dzięki Plikom Cookie Wydawcy są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje Użytkowników, zrozumieć sposób w jaki internauci korzystają z ich serwisów. Wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.
6. Ciasteczka umożliwiają precyzyjne kierowanie przekazu reklamowego dzięki czemu reklama uwzględnia preferencje Użytkowników. Przykładowo:
a. pozwalają sklepom internetowym polecać produkty, które mogą nas potencjalnie zainteresować na bazie podobieństwa do towarów zazwyczaj wybieranych;
b. pomagają przechowywać towary wrzucone do koszyka zakupowego w sklepach online;
c. sprawiają, że emitowane są dla nas różnorodne reklamy i ankiety do wypełnienia, dzięki ustawieniu limitu na liczbę wyświetleń danej reklamy czy ankiety jednemu Użytkownikowi;
d. pozwalają na prezentację reklam, w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania, informujących nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach dostępnych w najbliższej okolicy;
e. pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin serwisów internetowych.

DANE UŻYTKOWNIKÓW
Jakie dane zbieramy
7. Administrator zbiera, za pomocą plików cookie lub otrzymuje od współpracujących z Administratorem Wydawców dane o zachowaniu Użytkowników na poszczególnych stronach internetowych należących do Wydawców. Gromadzone dane dotyczą: zasięgu, częstotliwości odwiedzin, tematyki przeglądanych artykułów, kategorii odwiedzanych serwisów, kliknięć w reklamę, przeglądanych i kupowanych produktów, wyszukiwanych usług oraz wykorzystania urządzeń mobilnych. Administrator zbiera dane osobowe za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Administratora. Są tak zwane zwykłe dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres email oraz numer telefonu. 

Cel oraz podstawa przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników
8. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzamy w następujących celach:
a. realizacji kampanii reklamowych targetowanych na powierzchniach display oraz recommended content wyświetlanych na stronach Wydawców,
b. udostępniania danych do następujących administratorów:
i. Reklamodawców – w postaci informacji o Użytkownikach w formie profili marketingowych.
ii. Pozostałych Odbiorców, jak Domy Mediowe oraz agencje, organizujących kampanie reklamowe na rzecz Reklamodawców, w postaci informacji o Użytkownikach w formie profili marketingowych.
c. kontaktu przedstawiciela handlowego lub wysyłania materiałów sprzedażowych w odpowiedzi na zagadnienie zawarte w formularzu
9. Podstawą operacji przetwarzania, o których mowa w lit.
a) oraz
b) powyżej, są zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w ww. Celach, oraz na instalacje i uzyskanie dostępu do Plików Cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika, udzielone poprzez stronę internetową Wydawcy.
10. Udzielenie zgód na przetwarzanie danych obejmujące ww. cele nie jest wymogiem ustawowym ani umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jednak brak ich wyrażenia spowoduje niemożliwość dostosowywania przez Administratora reklam wyświetlanych na stronach Wydawców do indywidualnych preferencji Użytkowników. 

Dostawcy danych Użytkowników
11. Zgodnie z art 14 RODO informujemy, iż w ramach współpracy uzyskujemy dane osobowe od następujących administratorów:
a) Audience Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleje Ujazdowskie 13, KRS 0000550668. Uzyskiwane dane obejmują Profile Audience Solutions. Profile otrzymujemy w celach marketingowych tj. do targetowania kampanii reklamowych skierowanych do Użytkowników. Więcej nt. przetwarzania danych przez Audience Solutions SA znajdą Państwo w polityce prywatności na stronie https://audience-solutions.com/privacy-policy.pdf 

Odbiorcy danych Użytkowników
12. Dane osobowe Użytkowników przekazujemy:
a. podmiotom wskazanym w pkt 9 lit.
b) Polityki Prywatności jako osobnym administratorom Danych Osobowych Użytkowników;
b. następującym kategoriom podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora:
Wydawcy, podmioty będące właścicielami serwerów, na których
Administrator przechowuje Dane Osobowe Użytkowników, wszelkiego rodzaju podwykonawcy m.in. sieci reklamowe, firmy deweloperskie, podmioty analityczne
13. W zakresie, o którym mowa w pkt. 12 powyżej, Dane Osobowe Użytkowników, mogą być przekazywane do odbiorców, których siedziby znajdują się poza Europejską Strefą Gospodarczą. W przypadku, w którym dane przekazywane są do USA lub jakiegokolwiek innego Państwa, w stosunku, do którego wydana została decyzja Komisji Europejskiej o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony, Dane Osobowe Użytkowników chronione są na poziomie prawa UE. W pozostałych przypadkach Dane Osobowe Użytkowników przekazywane są na podstawie zastosowania w umowach pomiędzy Administratorem a odbiorcami standardowych klauzul ochrony danych UE. W celu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych UE stosowanych przez Administratora, prosimy o kontakt z Administratorem. 

Okres przetwarzania danych Użytkowników
14. Dane osobowe Użytkowników, zawarte w umieszczanych przez Administratora Plikach Cookie i innych identyfikatorach, będą przechowywane do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw wymienionych w rozdziale „Prawa Użytkowników” niniejszej Polityki Prywatności, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w tych plikach, do momentu odpowiedniego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Plików Cookie w przeglądarce Użytkowania lub do momentu skorzystania przez Użytkownika z przycisku „Opt out”. 

Prawa Użytkowników
15. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a. celu przetwarzania;
b. kategorii odnośnych danych osobowych;
c. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
e. informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, wywierającej skutki prawne (lub w podobny istotny sposób wpływające na Użytkowników) o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą – w chwili obecnej Administrator nie prowadzi tego typu działań. 16. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia jego niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
17. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”):
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. 18. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.
19. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim („prawo sprzeciwu”).
20. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
21. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
22. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na podstawie art. 6 ust.1 lit
a) RODO, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
23. W celu skorzystania z pozostałych wymienionych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem, w formie podanej części „Kontakt z Administratorem”.
24. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego powołanego w celu ochrony danych osobowych. 

Bezpieczeństwo danych
25. Administrator nie gromadzi żadnych danych wrażliwych ani danych osobowych, których udostępnienie lub ewentualna kradzież mogłyby spowodować szkody moralne lub materialne. System gromadzi i przetwarza jedynie dane wymienione powyżej, w rozdziale DANE UŻYTKOWNIKÓW. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Plików Cookies
26. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
27. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.