Regulamin usług reklamowych
Adrino Mobile sp. z o.o. z dnia 1 września 2019r.

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Reklamodawcą i Adrino w ramach Umowy Ramowej / Zamówienia na podstawie których Adrino będzie świadczył Usługi Reklamowe.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
3. Regulamin stanowi integralną cześć Umowy Ramowej / Zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem oraz postanowieniami Umowy Ramowej lub Zamówienia zastosowanie mają postanowienia Umowy Ramowej lub Zamówienia.
4. Regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) tj. osób fizycznych zawierających umowę niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą.

II. Definicje
1. Administrator – oznacza Administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO;
2. Landing Page – oznacza stronę internetową, promującą towary lub usługi albo umożliwiającą zakup towarów lub usług, do której przekierowanie (w formie hiperlinku aktywowanego poprzez kliknięcie w Kreacje) zawiera Kreacja;
3. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
5. Adrino – oznacza spółkę Adrino Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000528997, NIP: 7010445960, kapitał zakładowy w wysokości 56.250,00 zł.
6. Reklamodawca – oznacza każdy podmiot, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) zawierający z Adrino Umowę Ramową lub który zaakceptował Regulamin i złożył Zamówienie. Reklamodawcą może być także agencja lub inny podmiot który działa we własnym imieniu lecz na rzecz swoich klientów z tym zastrzeżeniem, że zobowiązany jest on do zapewnienia, że klienci na których rzecz działa spełniają warunki określone w zdaniu powyższym oraz wszelkie pozostałe warunki określone w Regulaminie;
7. Kampania Remarketingowa – oznacza kampanię polegającą na umieszczeniu skryptów przez Adrino lub podwykonawcę Adrino na stronie internetowej Reklamodawcy lub jego klienta, na rzecz którego działa Reklamodawca, w celu zdefiniowana grupy osób odwiedzających ww. stronę oraz skierowania do tej grupy osób Usług Reklamowych
8. Kreacja – oznacza wszelkie materiały reklamowe (w tym w szczególności: materiały graficzne, tekstowo-graficzne, video i audio zgodne z ustaleniami Zamówienia, adres URL Landing Page, wraz ze wszelkimi dodatkowymi parametrami np: UTM) przekazywane przez Reklamodawcę w celu świadczenia Usług Reklamowych przez Adrino;
9. Przygotowanie Kreacji/Kreacja Przygotowana – oznacza przygotowanie wszystkich elementów składowych Kreacji od początku, jak i przygotowanie jednego elementu (np. tekstowego) do innych dostarczonych przez drugą Stronę elementów jak również zestawienie elementów Kreacji dostarczonych przez drugą Stronę;
10. Umowa Ramowa – oznacza umowę, której przedmiotem jest określenie ogólnych warunków współpracy odnoszących się do świadczenia przez Adrino Usług Reklamowych;
11. Serwis Internetowy – oznacza zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą̨ tematycznie stron internetowych, których adresy posiadają̨ identyczny przedrostekstanowiącydomenę̨ serwisu;
12. Wydawca – podmiot uprawniony do zarządzania Serwisem Internetowym, uczestniczący w Programie Adkontekst lub ContentStream;
13. Zewnętrzny Serwis Internetowy – oznacza Serwis Internetowy zarządzany przez podmioty inne niż Wydawcy;
14. Usługi Reklamowe – oznacza wszelkie świadczone przez Adrino usługi na podstawie zawartej z Reklamodawcą Umowy Ramowej / złożonego Zamówienia, w tym w szczególności polegające na:
a) emisji reklamy na powierzchni Serwisów Internetowych Wydawców oraz na powierzchni Zewnętrznych Serwisów Internetowych, w tym kampanie realizowane na powierzchni dostępnej w programmatycznym modelu zakupu oraz Kampanię Remarketingową. W ramach Usług Reklamowych Adrino świadczy w szczególności usługi w zakresie reklamy: native (tekstowo- graficzne), display; (graficzne, w tym html5; tekstowo-graficzne tekstowe); video ads; video pre-roll oraz mid-roll;
b) wysyłce wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub promocyjnym (wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną) do określonej grupy odbiorców w oparciu o Bazy Danych Adrino / podwykonawców Adrino;
Zamówienie – oznacza podpisany przez Reklamodawcę dokument oznaczający przyjęcie oferty na realizację przez Adrino Usług Reklamowych lub, jeżeli dane Zamówienie tego dotyczy, Przygotowania Kreacji na warunkach określonych w Zamówieniu. Zamówienie może być zawierane jako umowa wykonawcza do Umowy Ramowej lub samodzielnie tj. wyłącznie w oparciu o Regulamin;
16. Specyfikacja Techniczna Reklam – dokument określający warunki techniczne jakie powinna spełniać Kreacja. Dokument do pobrania tutaj: www.adrino.pl;
17. Dni Robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
18. Program Adkontekst – sieć reklamy kontekstowo-behawioralnej wykorzystująca powierzchnie Serwisów Internetowych Wydawców, w ramach której odbywa się emisja reklam;
19. Program ContentStream – sieć boksów rekomendacji treści własnych Wydawców oraz treści reklamowych;
20. Baza Danych – baza zawierająca dane osobowe jak w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, wiek, miejscowość zamieszkania.

III. Procedura zlecania Usług Reklamowych.
Celem zlecenia Adrino Usług Reklamowych Reklamodawca kieruje w formie pisemnej lub drogą elektroniczną zapytanie ofertowe (Zapytanie) zawierające co najmniej:
1. niezbędne dane Reklamodawcy bądź klienta jeśli działa w jego imieniu / na jego rzecz,
2. ogólną charakterystykę Usług Reklamowych którymi jest zainteresowany, ze wskazaniem dokładnych celów kampanii,
3. planowane terminy realizacji Usług Reklamowych,
3. planowaną wysokość budżetu Usług Reklamowych,
4. inne informacje niezbędne do realizacji Usług Reklamowych, w
szczególności narzędzie analityczne do pomiaru celów i wyników
kampanii,
5. jeżeli realizacja Usług Reklamowych obejmować ma Przygotowanie
Kreacji przez Adrino – wyraźne i szczegółowe instrukcje dot.
przygotowania Kreacji.
Po uzgodnieniu przez Adrino i Reklamodawcę szczegółów świadczenia Usług Reklamowych lub Przygotowania Kreacji Adrino przygotuje Reklamodawcy ofertę Zamówienia, która będzie w szczególności określała:
1. wynagrodzenie Adrino za świadczenie Usług Reklamowych,
2. czas realizacji (okres świadczenia) Usług Reklamowych,
3. model rozliczenia Usług Reklamowych,
4. wolumen klików, odsłon lub inne, jeśli strony tak uzgodnią,
5. kryteria targetowania,
6. cel kampanii i kluczowe wskaźniki realizacji ustalone w porozumieniu z Reklamodawcą (zgodne z charakterem zlecanej kampanii i samego produktu),
7. w przypadku usług określonych w pkt. II ust. 14 lit. b) dodatkowo – ilość wysyłek w miesiącu i powierzchnie emisji;
8. jeżeli realizacja Usług Reklamowych obejmować ma Przygotowanie Kreacji przez Adrino – wyraźne i szczegółowe instrukcje dot. przygotowania Kreacji, które uprzednio, zgodnie z ust. 1 powyżej, Adrino otrzymał od Reklamodawcy.
Adrino prześle drogą elektroniczną na wskazany przez Reklamodawcę adres ofertę Zamówienia uwzględniającą poczynione ustalenia. Jeśli strony nie