Regulamin usług reklamowych Adrino Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin usług reklamowych Adrino Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Reklamodawcą  i Adrino w ramach Umowy Ramowej / Zamówienia na podstawie których Adrino będzie świadczył Usługi Reklamowe.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy Ramowej / Zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem oraz postanowieniami Umowy Ramowej lub Zamówienia zastosowanie mają postanowienia Umowy Ramowej lub Zamówienia.
 4. Regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych przez Adrino z osobami fizycznymi zawierającymi umowę niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny) oraz do umów zawieranych przez Adrino z osobami fizycznymi zawierającymi umowę jako bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą ale nie mającą dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej łącznie jako „Konsument”).

II. Definicje

 1. Administrator – oznacza Administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO;
 1. Adrino – oznacza spółkę Adrino Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Przymierza 6, lok. U11, 03-944 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000528997, NIP: 7010445960, kapitał zakładowy w wysokości 1.153.550,00 zł.
 2. Baza Danych – baza zawierająca dane osobowe jak w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, wiek, miejscowość zamieszkania.
 3. Dni Robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Kampania Remarketingowa – oznacza kampanię reklamową polegającą na umieszczeniu odpowiednich narzędzi dostarczonych przez Adrino lub podwykonawcę Adrino, na stronie internetowej Reklamodawcy lub podmiotu na rzecz którego działa Reklamodawca, w celu zdefiniowana grupy osób odwiedzających tę stronę oraz skierowania do tej grupy osób Usług Reklamowych;
 5. Kreacja – oznacza wszelkie materiały reklamowe (w tym w szczególności: materiały graficzne, tekstowo-graficzne, video i audio zgodne z ustaleniami Zamówienia, adres URL Landing Page, wraz z wszelkimi dodatkowymi parametrami np: UTM) przekazywane przez Reklamodawcę w celu świadczenia Usług Reklamowych przez Adrino;
 6. Landing Page – oznacza stronę internetową, promującą towary lub usługi albo umożliwiającą zakup towarów lub usług, do której przekierowanie (w formie hiperlinku aktywowanego poprzez kliknięcie w Kreację) zawiera Kreacja;
 7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
 8. Reklamodawca – oznacza każdy podmiot, który nie jest Konsumentem zawierający z Adrino Umowę Ramową lub który zaakceptował Regulamin i złożył Zamówienie. Reklamodawcą może być także agencja lub inny podmiot który działa we własnym imieniu lecz na rzecz swoich klientów z tym zastrzeżeniem, że zobowiązany jest on do zapewnienia, że klienci na których rzecz działa spełniają warunki określone w zdaniu powyższym oraz wszelkie pozostałe warunki określone w Regulaminie;
 9. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 10. Przygotowanie Kreacji/Kreacja Przygotowana – oznacza przygotowanie przez Adrino wszystkich elementów składowych Kreacji od początku, jak i przygotowanie przez Adrino jednego elementu (np. tekstowego) do innych dostarczonych przez Reklamodawcę elementów, jak również zestawienie elementów Kreacji dostarczonych przez Reklamodawcę;
 11. Serwis Internetowy – oznacza zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą̨ tematycznie stron internetowych;
 12. Specyfikacja Techniczna Reklam – dokument określający warunki techniczne jakie powinna spełniać Kreacja;
 13. Umowa Ramowa – oznacza umowę, której przedmiotem jest określenie ogólnych warunków współpracy odnoszących się do świadczenia przez Adrino Usług Reklamowych;
 14. Usługi Reklamowe – oznacza wszelkie świadczone przez Adrino usługi na podstawie zawartej z Reklamodawcą Umowy Ramowej / złożonego Zamówienia, w tym w szczególności polegające na:
  1. emisji reklamy na powierzchni Serwisów Internetowych Wydawców, w tym kampanie realizowane na powierzchni dostępnej w programmatycznym modelu zakupu oraz Kampanię Remarketingową. W ramach Usług Reklamowych Adrino świadczy w szczególności usługi w zakresie reklamy: native, display; video ads; video pre-roll oraz mid-roll;
  2. wysyłce wiadomości e-mail, SMS, MMS o charakterze marketingowym lub promocyjnym (wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną) do określonej grupy odbiorców w oparciu o Bazy Danych podwykonawców Adrino;
 15. Wydawca – podmiot uprawniony do zarządzania Serwisem Internetowym, udostępniający Adrino lub podwykonawcom Adrino wyznaczony fragment zarządzanych przez siebie Serwisów Internetowych w celu emisji reklam;
 16. Zamówienie – oznacza podpisany przez Reklamodawcę dokument oznaczający przyjęcie oferty na realizację przez Adrino Usług Reklamowych lub, jeżeli dane Zamówienie tego dotyczy, Przygotowania Kreacji przez Adrino na warunkach określonych w Zamówieniu. Zamówienie może być zawierane jako umowa wykonawcza do Umowy Ramowej lub samodzielnie tj. wyłącznie w oparciu o Regulamin.

III. Procedura zlecania Usług Reklamowych.

 1. Celem zlecenia Adrino Usług Reklamowych Reklamodawca kieruje w formie pisemnej lub drogą elektroniczną zapytanie ofertowe („Zapytanie”) zawierające co najmniej:
  1. niezbędne dane Reklamodawcy bądź klienta jeśli działa w jego imieniu / na jego rzecz,
  2. ogólną charakterystykę Usług Reklamowych którymi jest zainteresowany, ze wskazaniem dokładnych celów kampanii,
  3. planowane terminy realizacji Usług Reklamowych,
  4. planowaną wysokość budżetu Usług Reklamowych,
  5. inne informacje niezbędne do realizacji Usług Reklamowych, w szczególności narzędzie analityczne do pomiaru celów i wyników kampanii,
  6. jeżeli realizacja Usług Reklamowych obejmować ma Przygotowanie Kreacji przez Adrino – wyraźne i szczegółowe instrukcje dot. przygotowania Kreacji.
 2. Po uzgodnieniu przez Adrino i Reklamodawcę szczegółów świadczenia Usług Reklamowych lub Przygotowania Kreacji, Adrino przygotuje Reklamodawcy ofertę Zamówienia, która będzie w szczególności określała:
  1. wynagrodzenie Adrino za świadczenie Usług Reklamowych,
  2. czas realizacji (okres świadczenia) Usług Reklamowych,
  3. model rozliczenia Usług Reklamowych,
  4. wolumen klików, odsłon lub inne, jeśli Adrino i Reklamodawca tak uzgodnią,
  5. kryteria targetowania,
  6. cel kampanii i kluczowe wskaźniki realizacji ustalone w porozumieniu z Reklamodawcą (zgodne z charakterem zlecanej kampanii i samego produktu),
  7. w przypadku Usług Reklamowych określonych w pkt. II ust. 15 lit. b) dodatkowo – ilość wysyłek w miesiącu;
  8. jeżeli realizacja Usług Reklamowych obejmować ma Przygotowanie Kreacji przez Adrino – wyraźne i szczegółowe instrukcje dot. przygotowania Kreacji, które uprzednio, zgodnie z ust. 1 powyżej,  Adrino otrzymał od Reklamodawcy.
 3. Adrino prześle drogą elektroniczną na wskazany przez Reklamodawcę adres ofertę  Zamówienia uwzględniającą poczynione ustalenia. Jeśli Adrino i Reklamodawca nie uzgodnią inaczej, Adrino będzie związany złożoną ofertą Zamówienia przez 14 Dni Roboczych od dnia jej doręczenia Reklamodawcy. Oferta może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.
 4. Podpisanie przez Reklamodawcę Zamówienia i przesłanie go, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (podpisany skan) do  Adrino oznacza zlecenie realizacji Usług Reklamowych lub, jeżeli dane Zamówienie tego dotyczy, Przygotowania Kreacji na warunkach określonych w Zamówieniu, Regulaminie, a jeżeli Adrino i Reklamodawca zawarli Umowę Ramową także na warunkach określonych Umową Ramową. Reklamodawca oświadcza, że przesłanie Adrino Zamówienia oznacza, że zostało ono podpisane przez osoby należycie umocowane do działania za / w imieniu Reklamodawcy.

IV. Warunki świadczenia Usług Reklamowych przez Adrino.

 1. Po złożeniu Zamówienia Reklamodawca zobowiązany jest do dostarczenia Adrino, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Kreacji w ustalonym w Zamówieniu terminie, jednak nie później niż na 3 Dni Robocze (z wyłączeniem html5 i dynamicznych, które powinny być dostarczone nie później niż na 5 Dni Roboczych) przed ustalonym terminem rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 2. Jeżeli Zamówienie obejmuje Przygotowanie Kreacji przez Adrino, Adrino dokona Przygotowania Kreacji na podstawie wyraźnych i szczegółowych instrukcji pochodzących od Reklamodawcy, które Reklamodawca dostarczy zgodnie z pkt. III ust. 1 lit. f) Regulaminu.
 3. Jeżeli Zamówienie obejmuje Przygotowanie Kreacji przez Adrino w formacie rich media, Adrino w ramach wynagrodzenia za Przygotowanie Kreacji, wprowadzi na żądanie Reklamodawcy, maksymalnie trzy zmiany do Przygotowanej Kreacji. Każda kolejna zmiana będzie dodatkowo płatna w wysokości określonej przez Adrino.
 4. Jeżeli w Zamówieniu Adrino i Reklamodawca ustalili iż Reklamodawca dostarczy do Adrino jakiekolwiek elementy Kreacji celem Przygotowania Kreacji przez Adrino, to Reklamodawca zobowiązany jest do dostarczenia Adrino, za pośrednictwem poczty elektronicznej, elementów Kreacji w ustalonym w Zamówieniu terminie, jednak nie później niż na 8 Dni Roboczych (z wyłączeniem html5 i dynamicznych, które powinny być dostarczone nie później niż na 10 Dni Roboczych) przed ustalonym terminem rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 5. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że Kreacje przed emisją mogą podlegać obowiązkowemu zewnętrznemu audytowi przez Wydawców. Reklamodawcy nie przysługują żadne roszczenia w związku z opóźnieniem realizacji Zamówienia z tego tytułu.
 6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, Adrino przysługuje uprawnienie, co nie oznacza obowiązku, do przeprowadzenia audytu każdej Kreacji lub elementów Kreacji, który może trwać do 24 godzin (w przypadku gdy miał miejsce audyt zewnętrzny wskazany w ust. 5 powyżej czas ten jest liczony od zakończenia audytu zewnętrznego) pod względem ich zgodności z przesłankami o których mowa w ust. 8 poniżej. Reklamodawcy nie przysługują żadne roszczenia w związku z opóźnieniem realizacji Zamówienia z tego tytułu.
 7. Przeprowadzenie lub brak przeprowadzenia audytów, o których mowa w ust. 5 oraz 6 powyżej, niezależnie od tego czy wskutek audytu Kreacja lub elementy Kreacji zostały ocenione pozytywnie czy też zostały zwrócone Reklamodawcy celem ich skorygowania, nie oznacza przejęcia przez Adrino jakiejkolwiek odpowiedzialności za Kreacje lub ich elementy.
 8. Adrino zachowuje w każdym czasie prawo do odmowy realizacji danego Zamówienia, odmowy wyemitowania lub przerwania emisji danej Kreacji, zwrócenia Kreacji lub jej elementów do Reklamodawcy celem skorygowania oraz odmowy Przygotowania Kreacji, w przypadku, gdy treść Kreacji lub jej elementów, otrzymane od Reklamodawcy instrukcje Przygotowania Kreacji są  sprzeczne z: prawem (w tym naruszają w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich), Regulaminem, wewnętrznymi regulacjami Wydawców lub interesem Adrino.
 9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 8 powyżej przysługuje Adrino niezależnie od tego czy odmowa wyemitowania bądź przerwania emisji Kreacji, elementów Kreacji lub Przygotowania Kreacji na podstawie instrukcji Reklamodawcy, pochodzi wyłącznie od Adrino czy też jest wynikiem decyzji Wydawców.
 10. Kreacje oraz elementy Kreacji przekazane przez Reklamodawcę muszą spełniać wymogi określone w Specyfikacji Technicznej Reklam.
 11. W przypadku niedostarczenia przez Reklamodawcę Kreacji lub elementów Kreacji w określonym w ust. 1 oraz 4 powyżej terminie, emisja reklamy może ulec opóźnieniu proporcjonalnie do liczby dni opóźnienia w dostarczeniu Kreacji lub jej elementów. Reklamodawcy nie przysługują względem Adrino żadne roszczenia w związku z opóźnieniem realizacji Zamówienia z tego tytułu.
 12. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że w określonych przypadkach realizacja Zamówienia na określonych Serwisach Internetowych wymaga zgody/akceptacji Wydawców zarządzających danym Serwisem Internetowym. W przypadku braku takiej zgody Adrino będzie uprawnione do odmowy realizacji Zamówienia lub danej Usługi Reklamowej.
 13. Jeśli Adrino zadecydował o odmowie realizacji Zamówienia lub emisji danej Kreacji lub przerwaniu emisji danej Kreacji, lub Przygotowania danej Kreacji, Reklamodawcy przysługują roszczenia o zwrot odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia, na następujących zasadach: w przypadku odmowy realizacji całego Zamówienia zwrot całości zapłaconego wynagrodzenia za to Zamówienie, w przypadku odmowy emisji bądź przerwania emisji danej Kreacji lub odmowy Przygotowania Kreacji zwrot wynagrodzenia przypadającego za emisję lub Przygotowanie danej Kreacji. Jednakże w takim przypadku Adrino może pomniejszyć zwracane wynagrodzenie o koszty, które poniósł w związku z dotychczasowym wykonywaniem Zamówienia.
 14. Adrino zastrzega sobie uprawnienie do oznaczania Kreacji emitowanej w ramach Usług Reklamowych jako „reklama”, „ogłoszenie reklamowe”, „ogłoszenie płatne”, „materiał sponsorowany”, „sponsorowane” lub inne wyrażenie mówiące o reklamowych charakterze promowanych materiałów.
 15. Po rozpoczęciu realizacji Zamówienia Reklamodawca może, na własny koszt oraz ryzyko, dokonywać zmian dotyczących realizacji Zamówienia wyłącznie za uprzednią zgodą Adrino. Jeżeli Adrino wyrazi zgodę na zaproponowane zamiany informuje jedocześnie Reklamodawcę o dodatkowych kosztach oraz zmianach innych warunków Zamówienia.
 16. Adrino zastrzega sobie uprawnienie, ale nie jest to obowiązkiem, do zmiany / rekomendacji zmiany Kreacji lub elementów Kreacji (formaty, grafika, copy) w celu optymalizacji ustalonych Zamówieniem celów kampanii a także wyłączania formatów i linii kreacyjnych, które nie realizują takich celów kampanii, o czym poinformuje Reklamodawcę drogą elektroniczną. Reklamodawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem Adrino.
 17. Adrino zachowuje w każdym czasie prawo do odmowy realizacji danego Zamówienia lub przerwania emisji danej kampanii reklamowej w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia za którekolwiek ze złożonych Zamówień (chociażby w stosunku do pozostałych Zamówień nie doszło do opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia) przez Reklamodawcę, a także w przypadku wystąpienia siły wyższej, z powodów technicznych, technologicznych niezależnych od Adrino lub też z przyczyn leżących po stronie Wydawców Serwisów Internetowych a Reklamodawcy nie przysługują z tego tytułu względem Adrino żadne roszczenia.
 18. Reklamodawca może odstąpić od Zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie po dniu dostarczenia Adrino Kreacji lub elementów Kreacji jest możliwe jedynie za zapłatą odstępnego które wynosi 30 % wartości niezrealizowanego Zamówienia. Powyższe nie wyłącza obowiązku Reklamodawcy zapłaty wynagrodzenia za czynności podjęte przez Adrino przed dniem odstąpienia od Zamówienia.
 19. W przypadku wstrzymania na żądanie Reklamodawcy (w tym wskutek odstąpienia przez Reklamodawcę od Zamówienia) świadczenia Usług określonych w pkt. II ust. 15 lit. b) Regulaminu, ilość klików (bądź innych czynności zgodnie z treścią Zamówienia) od których uzależnione jest wynagrodzenie Adrino za realizację Zamówienia, zliczana będzie do 72 godzin po wstrzymaniu świadczenia takich Usług Reklamowych.
 20. Odpowiedzialność Adrino i Reklamodawcy za niewykonanie / nienależyte wykonanie Zamówienia / Umowy Ramowej jest ograniczona do rzeczywiście poniesionych strat (tj. z wyłączeniem utraconych korzyści). Niezależnie od powyższego wysokość odszkodowania, które Adrino będzie obowiązany zapłacić Reklamodawcy z tego tytułu będzie ograniczona do wysokości ustalonego dla tego Zamówienia (Zamówienia niewykonanego lub nienależycie wykonanego) wynagrodzenia Adrino.
 21. Adrino zastrzega sobie uprawnienie do wykorzystania screenów z realizacji Usług Reklamowych oraz statystyk do celów PRowych i marketingowych.
 22. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, iż w celu realizacji Zamówień Adrino może korzystać z podwykonawców.
 23. O ile Adrino i Reklamodawca nie postanowią odmiennie w Zamówieniu, realizacja Usług Reklamowych określonych w pkt. II ust. 15 lit. a. będzie rozliczana w oparciu o systemy emisyjne Adrino lub podwykonawców Adrino. O ile Adrino i Reklamodawca nie postanowią odmiennie w Zamówieniu, realizacja Usług Reklamowych określonych w pkt. II ust. 15 lit. b. będzie rozliczana w oparciu o systemy emisyjne podwykonawców Adrino lub systemy mierzące z których korzysta Reklamodawca, pod warunkiem zapewnienia Adrino dostępu do takiego systemu.
 24. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że Adrino nie dokonuje oceny ani jakiejkolwiek innej weryfikacji zgodności cech reklamowanych towarów i usług, o których istnieniu informuje przekazana przez Reklamodawcę Kreacja, elementy Kreacji, instrukcje Przygotowania Kreacji, lub cała Kreacja Przygotowana na podstawie instrukcji Reklamodawcy z okolicznością, czy dany towar lub usługa rzeczywiście zawiera te cechy.

V. Wymogi Kreacji

 1. W stosunku do przekazywanych Adrino Kreacji oraz elementów Kreacji, Reklamodawca oświadcza:
  1. iż uzyskał do nich wszelkie prawa (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) bądź wymagane prawem zgody do wykorzystania Kreacji oraz elementów Kreacji na potrzeby realizacji Zamówienia, powyższe obejmuje także inne prawa na dobrach niematerialnych określane jako tzw. własność przemysłowa (np. znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe) jak również oświadcza, iż przekazywane Kreacje oraz elementy Kreacji nie naruszają dóbr osobistych, prawa do firmy, oraz prawa do wizerunku osób trzecich w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  2. iż pobrał odpowiednie zgody twórców elementów Kreacji, (jak twórców utworu pierwotnego) obejmujące możliwość rozporządzenia i korzystania z ich opracowania przez Adrino na polach eksploatacji niezbędnych do Przygotowania Kreacji w sposób ustalony w Zamówieniu w tym do tłumaczenia, przeróbki, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian oraz adaptacji;
  3. iż wyraża zgodę i upoważnia Adrino lub podwykonawców Adrino (bez konieczności składania dalszych oświadczeń w tym zakresie) do korzystania z Kreacji oraz elementów Kreacji celem realizacji Zamówienia w szczególności poprzez ich zwielokrotnienie w dowolnej formie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie w sposób umożliwiający realizację danego Zamówienia, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. iż wyraża zgodę i upoważnia Adrino lub podwykonawców Adrino (bez konieczności składania dalszych oświadczeń w tym zakresie) do korzystania z Kreacji oraz elementów Kreacji dla własnych celów marketingowych/reklamowych Adrino lub podwykonawców Adrino, w szczególności poprzez ich zwielokrotnienie w dowolnej formie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Wyłączną odpowiedzialność za treść i formę Kreacji ponosi Reklamodawca.
 3. Reklamodawca oświadcza nadto, że Kreacja oraz elementy Kreacji są zgodne z przepisami prawa w tym w szczególności przepisami: Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16.02.2007r., Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993r. oraz Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23.08.2007r., w tym lecz nie wyłącznie: (i) nie są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub nie uchybiają godności człowieka; (ii) nie wprowadzają w błąd; (iii) nie odwołują się do uczuć przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci; (iv) nie stanowią wypowiedzi, która zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji; (v) nie stanowią reklamy porównawczej – prowadzonej w sposób sprzeczny z art. 16 ust. 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993r.; (vi) nie dotyczą proponowania konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom i możliwościom  tych konsumentów lub proponowania nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru.
 4. Reklamodawca oświadcza, że Kreacja lub elementy Kreacji dotyczą wyłącznie towarów, które mogą być przedmiotem legalnego obrotu lub których wytwarzanie nie stanowi czynu zabronionego oraz usług, których świadczenie lub skorzystanie z nich nie stanowi czynu zabronionego.
 5. Reklamodawca oświadcza, że w sytuacji w której do sprzedaży danego rodzaju towarów lub świadczenia danego rodzaju usług potrzebne jest uzyskanie zgody lub zezwolenia właściwego organu Kreacja lub elementy Kreacji stanowią reklamę towarów lub usług, w stosunku do których Reklamodawca lub jego klient takie zezwolenie uzyskał.
 6. Reklamodawca oświadcza, że Kreacja lub elementy Kreacji  nie stanowią reklamy zawodu lub rodzaju wykonywanej działalności, która objęta jest zakazem reklamy, jak również zamówione Usługi Reklamowe nie dotyczą takiego rodzaju działalności.
 7. Niezależnie od oświadczenia Reklamodawcy z ust. 3 powyżej, Reklamodawca oświadcza, iż przekazywane Kreacje lub elementy Kreacji nie naruszają jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do ograniczeń i zakazów dotyczących reklamy konkretnych produktów, w tym lecz nie wyłącznie przepisów: Ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009r., Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r., Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 09.11.2018r., Ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6.09.2001r., Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7.04.2022r.
 8. Reklamodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wszystkich zawartych w Kreacji oraz elementach Kreacji informacji o reklamowanym towarze/usłudze, w tym w szczególności informacji dotyczącej: jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji, ceny, obliczania ceny lub istnienia szczególnej korzyści cenowej,  zasady dostawy i innych okoliczności związanych z zapłatą, udostępnieniem oraz odbiorem, warunków ubezpieczenia lub kredytowania, reguł opodatkowania, warunków testowania i udostępnienia na okres próbny, warunków zwrotu lub kwestii dotyczących  gwarancji,  ubezpieczenia dostawy towaru, dostępności, cech, pochodzenia geograficznego lub handlowego, testów i wyników badań lub kontroli przeprowadzanych na towarze, zezwoleń, nagród lub wyróżnień uzyskanych przez towar lub usługę.
 9. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w ust. 2 – 8 powyżej stosuje się odpowiednio do wszelkich instrukcji przekazywanych Adrino przez Reklamodawcę celem Przygotowania Kreacji przez Adrino.
 10. Jeżeli zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa reklama danego towaru lub usługi powinna zawierać konkretne informacje na temat tych towarów lub usług (np. reklama kredytu konsumenckiego) Reklamodawca oświadcza, że przekazywane do Adrino Kreacje, elementy kreacji lub instrukcje Przygotowania Kreacji zawierają wszelkie ww. elementy. Z zastrzeżeniem pkt IV ust. 13 powyżej Adrino nie ponosi odpowiedniości za brak Przygotowania lub emisji Kreacji w sytuacji, w której Reklamodawca nie dostarczył ww. elementów.
 11. Akceptacja przez Reklamodawcę Kreacji Przygotowanej przez Adrino oznacza przejęcie wyłącznej  odpowiedzialność za treść i formę całości Kreacji przez Reklamodawcę.
 1. W przypadku, w którym wskutek realizacji Usług Reklamowych, Przygotowania Kreacji i emisji Kreacji, w tym przede wszystkim wskutek nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń Reklamodawcy składanych w ramach niniejszego pkt. V, przeciwko Adrino bądź podwykonawcom za pomocą których Adrino realizuje Usługi Reklamowe, przez jakiekolwiek osoby trzecie, w tym organy państwowe, zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia lub postępowania (niezależnie od charakteru cywilnoprawnego, karnego czy administracyjnego) Reklamodawca:
  1. niezwłocznie zwolni Adrino, oraz podwykonawców, za pomocą których Adrino realizuje Usługi Reklamowe z wszelkich roszczeń, o których mowa w niniejszym ust.12, w tym złoży wszelkie niezbędne oświadczenia w tym celu, jak również w zakresie dozwolonym przez prawo, wstąpi w miejsce, a w przypadku braku takiej możliwości, przystąpi po stronie Adrino bądź podwykonawców za pomocą których Adrino świadczy Usługi Reklamowe, do toczących się postępowań oraz pokryje wszelkie koszty obsługi prawnej;
  2. zwróci Adrino bądź podwykonawcom, za pomocą których Adrino świadczy Usługi Reklamowe wszelkie zasądzone przeciwko tym podmiotom kwoty, w tym zwróci rzeczywiście poniesione koszty obsługi prawnej, o ile nie zostały one pokryte w myśl lit. a) powyżej.
 2. Reklamodawca podejmie czynności, o których mowa w ust. 12 lit. a) oraz b) powyżej wobec członków organów Adrino i podwykonawców za pomocą których Adrino świadczy Usługi Reklamowe, o ile wobec tych osób zostaną skierowane roszczenia, o których mowa w ust. 12 powyżej.
 3. Niezależnie od powyższego, w przypadku w którym oświadczenia Reklamodawcy składane w ramach niniejszego pkt. V okażą się nieprawdziwe lub niepełne, Reklamodawca zapłaci Adrino karę umowną w wysokości 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy taki przypadek, przy czym zastrzeżenie kary umownej nie ogranicza Adrino w możliwości dochodzenia przez Adrino odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 4. Wszelkie oświadczenia Reklamodawcy składane w ramach niniejszego pkt. V oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności, o których mowa w niniejszym pkt. V odnoszące się do Kreacji lub elementów Kreacji, stosuje się odpowiednio do wszystkich Landing Page, do których przekierowanie zawiera Kreacja.

VI. Wynagrodzenie / Zasady płatności

 1. Minimalna wartość Zamówienia (wynagrodzenia za realizację poszczególnego Zamówienia) wynosi 1.000 zł. (tysiąc złotych).
 2. Wynagrodzenie Adrino za świadczenie Usług Reklamowych będzie każdorazowo odrębnie ustalane dla każdego Zamówienia (wysokość / sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia).
 3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni (lub innym ustalonym w Zamówieniu  terminie) od dnia doręczenia Reklamodawcy faktury VAT.
 4.  Adrino wystawi fakturę VAT po zakończeniu realizacji Zamówienia, lub po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w którym były świadczone Usługi Reklamowe, zgodnie z raportem z realizacji Usług Reklamowych sporządzonym przez Adrino.
 5. Adrino zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty wynagrodzenia w oparciu o fakturę pro forma. W takim przypadku warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług Reklamowych lub usług Przygotowania Kreacji jest uznanie rachunku bankowego Adrino kwotą wynagrodzenia.
 6. Opłacone przez Reklamodawcę i zafakturowane środki na koncie Reklamodawcy, które nie zostały wykorzystane na rzecz sfinansowania Zamówień przez okres 36 miesięcy o dnia ich wpłaty lub nie zostały wypłacone Reklamodawcy na podstawie pisemnego wniosku Reklamodawcy o ich zwrot przez okres 36 miesięcy od dnia ich wpłaty na konto Adrino nie podlegają zwrotowi na rzecz Reklamodawcy.

VII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych w Kampaniach Remarketingowych

 1. Administratorem danych osobowych osób których dane zbierane są w ramach realizacji Kampanii Remarketingowych jest:
  1. Reklamodawca – w przypadku w którym Reklamodawca zleca Usługi Reklamowe bezpośrednio na swoją rzecz, tj. bez pośrednictwa osób trzecich jak np. agencje lub domy mediowe;
  2. Reklamodawca lub podmiot działający w imieniu i na rzecz Reklamodawcy, w przypadku gdy na rzecz Reklamodawcy działa agencja lub dom mediowy – w zależności od tego który z tych podmiotów posiada status Administratora.
 2. W związku z powyższym:
  1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit a) powyżej Adrino pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane w imieniu Reklamodawcy a ust. 5-14 poniżej stanowią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Reklamodawcą a Adrino;
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit b) powyżej Adrino pełni rolę podmiotu powierzonego lub podmiotu podpowierzonego (subprocesora) w zależności od tego któremu z podmiotów wskazanych w ust. 1 list. b) przysługuje status Administratora a ust.  5-14 poniżej stanowią umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Reklamodawcą a Adrino.
 3. W przypadku o którym mowa w ust.  1  lit. b) powyżej, gdy status Administratora przysługuje agencji lub domowi mediowemu a Reklamodawca jest jego procesorem, Reklamodawca oświadcza, iż zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z agencją lub domem mediowym, zgodnie z art. 28 RODO oraz iż Administrator wyraził zgodę na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych na rzecz Adrino.
 4. W przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, gdy status Administratora przysługuje agencji lub domowi mediowemu, wszędzie gdzie w ramach pkt. 5-14  poniżej jest mowa o „zgodzie” lub „poleceniu” Administratora, Reklamodawca oświadcza, że posiada i na każde żądanie Adrino jest w stanie udokumentować, taką zgodę lub polecenie. Reklamodawca jest obowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Adrino w przypadku, w którym Adrino zastosował się do ww. „zgód” oraz „poleceń”.
 5. Reklamodawca powierza Adrino przetwarzanie danych osobowych, osób których dane zbierane są w celu realizacji Kampanii Remarketingowych.
 6. Strony ustalają, iż o celu i sposobie wykorzystania danych decyduje wyłącznie Administrator.
 7. Adrino jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć takie środki zabezpieczające dane jakie wymagają przepisy prawa.
 8. Administrator wyraża zgodę (zgoda szczegółowa) na dalsze powierzenie przetwarzania danych przez Adrino w celu realizacji  Kampanii Remarketingowych do Email Network sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  oraz Leadr sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 9. W przypadku zmian podmiotów, o których mowa w ust. 8 powyżej Adrino informuje Reklamodawcę o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia wskazach tam podmiotów przetwarzających; brak wyrażenia sprzeciwu w terminie 5 Dni Roboczych, przez Reklamodawcę, będącego jednocześnie Administratorem, oznacza jego zgodę na zmianę/dodanie podmiotu przetwarzającego.
 10. W przypadku zmian podmiotów, o których mowa w ust. 8, gdy status Administratora przysługuje agencji lub domowi mediowemu, Reklamodawca ma obowiązek pobrania zgody od  Administratora i przedstawienia jej Adrino w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji o zmianach. Brak przedstawienia takiej zgody uniemożliwia skorzystanie z usług dalszego podmiotu przetwarzającego przez Adrino. W takiej sytuacji Adrino jest uprawniony do wstrzymania realizacji Zamówienia, bez obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów oraz bez poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Reklamodawcy.
 11. W przypadku uzyskania przez Adrino zgody, o której mowa w ust. 9 lub 10 powyżej oraz w przypadkach o których mowa w ust. 8 powyżej tj. w zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, Adrino zobowiązany jest nałożyć umową te same obowiązki ochrony jakie Regulamin nakłada na Adrino, w szczególności obowiązek zapewnienia gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom prawa.
 12. Powierzenie przetwarzania danych następuje na okres realizacji danego Zamówienia.
 13. Adrino w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych zobowiązany będzie w szczególności do:
  1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji danego Zamówienia oraz na inne udokumentowane polecenie Administratora;
  2. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy;
  3. podejmowania wszelkich środków koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
  4. podpowierzania stosownie do ustaleń Regulaminu;
  5. do wspomagania Administratora w zakresie odpowiadania na żądania osób dotyczące przetwarzania ich danych;
  6. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, pomagać Administratorowi w realizacji obowiązków dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, zgłaszania do właściwych organów naruszeń ochrony danych osobowych, powiadamiania użytkowników o naruszeniu tej ochrony, oraz w pozostałym zakresie wymaganym przez prawo;
  7. po zakończeniu świadczenia usług opisanych danym Zamówieniem, zależnie od decyzji Administratora – usunięcia lub zwrotu danych, do których ma dostęp oraz nakazania takiego działania podmiotowi, któremu Adrino podpowierzył przetwarzanie;
  8. udostepnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Regulaminie oraz przepisach prawa oraz umożliwienia Administratorowi (lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora) przeprowadzenie audytu wykonania tych obowiązków. Audyt może odbyć się jedynie po zgłoszeniu takiego audytu z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem i może odbyć się tylko w Dniach Roboczych;
  9. wykonywania innych obowiązków dotyczących przetwarzania danych, które są przewidziane przez prawo lub ten Regulamin
 14. Adrino niezwłocznie powiadomi Administratora o wszelkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy państwowe.

VIII. Dane osobowe w przypadku świadczenia Usług Reklamowych określonych w pkt. II ust. 15 lit. b. Regulaminu.

 1. W ramach realizacji Usług Reklamowych określonych w pkt. II ust. 15 lit. b. Regulaminu Adrino nie udostępnia Reklamodawcy Baz Danych, w oparciu o które usługi te są realizowane.
 2. W ramach realizacji Usług Reklamowych określonych w pkt. II ust. 15 lit. b. Regulaminu Reklamodawca oświadcza, że:
  1. nie jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług określonych w pkt. II ust. 15 lit. b. Regulaminu przez Adrino oraz podwykonawców, którymi posługuje się Adrino przy realizacji tych usług,
  2. Adrino oraz podwykonawcy, którymi posługuje się Adrino przy realizacji usług określonych w pkt. II ust. 15 lit. b. Regulaminu nie udostępniają Reklamodawcy danych osobowych odbiorców w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym prowadzenia usług polegających na wysyłce informacji handlowych drogą elektroniczną, nie udostępnia Adrino Bazy Danych w celu realizacji usług określonych w pkt. II ust. 15 lit. b. Regulaminu.

IX. Przetwarzanie danych osobowych reprezentantów Reklamodawcy oraz osób wyznaczonych przez Reklamodawcę do kontaktów z Adrino

 1. Udostępnione Adrino przez Reklamodawcę dane osobowe reprezentantów Reklamodawcy i osób wyznaczonych przez Reklamodawcę do kontaktów, odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy Ramowej/Zamówienia („Dane Osobowe”) Adrino przetwarza w ramach prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – związanych z zawarciem Umowy Ramowej/Zamówienia (prawidłowym oznaczeniem Stron Umowy Ramowej/Zamówienia), realizacją Umowy Ramowej/Zamówienia (zapewnienie bieżącego kontaktu pomiędzy przedstawicielami Reklamodawcy i Adrino), a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji Umowy Ramowej/Zamówienia. Dane Osobowe przetwarzane będą również w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych związanych z realizacją Umowy Ramowej/Zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. obowiązków wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych oraz w celu archiwizacji dokumentacji zgodnie z przepisami prawa. Nie wyklucza się istnienia dalszych obowiązków prawnych Adrino.
 2. Źródłem pochodzenia Danych Osobowych jest Reklamodawca.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Adrino Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. We wszelkich sprawach związanych z Danymi Osobowymi można kontaktować się z wyznaczonym przez Adrino inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@adrino.pl lub pisemnie na adres:
  Plac Przymierza 6/U11, 03-944 Warszawa.
 5. Kategorie Danych Osobowych obejmują dane umożliwiające oznaczenie strony Umowy Ramowej/Zamówienia, dane kontaktowe, w szczególności takie jak imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres email, numer telefonu, a także mogą obejmować inne dane niezbędne do realizacji Umowy Ramowej/Zamówienia.
 6. Dane Osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), operatorom platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację, obsługę teleinformatyczną oraz bankową. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane te mogą być ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.
 7. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy Ramowej/Zamówienia a po jego rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych lub archiwalnych w interesie publicznym. Okres wskazany w zdaniu poprzedzającym może zostać przedłużony w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji Umowy Ramowej/Zamówienia.
 8. Osobom wymienionym w ust. 1 powyżej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 RODO) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem Administratora), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie Danych Osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy Ramowej/Zamówienia; ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub realizację Umowy Ramowej/Zamówienia.
 10. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 11. Reklamodawca zobowiązany jest poinformować osoby wskazane w ust. 1 powyżej o zasadach przetwarzania przez Adrino ich danych osobowych określonych w niniejszym pkt. IX w związku z Umową Ramową/Zamówieniem

X. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamodawcy przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach związanych z realizacją Zamówień.
 2. Reklamacja powinna zawierać informacje na temat rodzaju uchybienia wraz ze zwięzłym  uzasadnieniem.
 3. Reklamacja powinna być złożona w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji Zamówienia. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe, zaś Zamówienie uznaje się w danym zakresie za zrealizowane  należycie.
 4. Reklamacje należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@adrino.pl lub pisemnie na adres:
  Plac Przymierza 6/U11, 03-944 Warszawa.
 5. Adrino w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych powiadomi Reklamodawcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku zapłaty na rzecz Adrino umówionego wynagrodzenia.

XI. Informacje poufne

 1. Reklamodawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie  informacje i dane uzyskane od Adrino w trakcie trwania Umowy Ramowej lub w związku z wykonaniem Usług Reklamowych oraz usług Przygotowania Kreacji przez Adrino na podstawie Regulaminu oraz Zamówień („Informacje Poufne”) przez cały okres trwania współpracy oraz przez okres 3 lat od zakończenia współpracy z Adrino.  Informacjami Poufnymi w szczególności będą informacje przekazane Reklamodawcy w Zamówieniach, briefach.
 2. Informacjami Poufnymi nie będą informacje lub dane powszechnie znane bądź takie, które w trakcie obowiązywania Umowy Ramowej lub Regulaminu stały się powszechnie znane bez naruszenia przez Reklamodawcę obowiązku zachowania w poufności bądź informacje lub dane znane Reklamodawcy przed ich przekazaniem przez Adrino.
 3. Reklamodawca może wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu realizacji Umowy Ramowej oraz Zamówień.
 4. Ujawnienie Informacji Poufnych wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Adrino, z wyłączeniem ujawnienia Informacji Poufnych pracownikom i współpracownikom Reklamodawcy w celu o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Nie będzie ujawnieniem Informacji Poufnych ujawnienie ich w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, w tym na żądanie właściwych organów administracji państwowej lub organów sądowych z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku Reklamodawca zawiadomi Adrino, jeżeli nie będzie to sprzeczne z prawem, o charakterze i zakresie Informacji Poufnych ujawnionych takim organom.
 6. Za naruszenie obowiązku zachowania w poufności Informacji Poufnych lub wykorzystania ich w celach innych niż określone w ust. 3 powyżej, Reklamodawca zapłaci Adrino karę umowną w wysokości 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy złotych). Zastrzeżenie kary umownej nie ogranicza Adrino w możliwości  dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 7. Nie będzie naruszeniem obowiązku zachowania poufności ujawnienie faktu współpracy Adrino i Reklamodawcy, jej charakteru czy efektów jakie przyniosła, w toku wszelkiej aktywności handlowej i marketingowej Reklamodawcy.

 XII. Postanowienia końcowe.

 1. Prawem właściwym dla Umowy Ramowej / Regulaminu jest prawo polskie a sądem właściwym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy Ramowej / Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Adrino.
 2. Adrino zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
 3. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu realizowane są w całości na warunkach Regulaminu obowiązującego w dacie złożenia Zamówienia.
 1. Zmiana, uzupełnienie, wypowiedzenie, rozwiązanie Umowy Ramowej dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
 2. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie 1 października 2023r.