regulamin współpracy w ramach programu adrino native​

I. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Partnerem i Adrino Mobile w ramach umowy dzierżawy praw do Powierzchni Emisyjnych na Witrynach Partnera zawartej przez Partnera i Adrino Mobile za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem adrino.pl lub w formie odrębnego dokumentu.
 2. Regulamin stanowi integralną cześć Umowy.
 3. Regulamin jest także regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późń. zm.).
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem oraz postanowieniami Umowy wiążące będą postanowienia Umowy.

II. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Program Adrino Native – system rekomendacji treści własnych Partnera oraz treści reklamowych dostarczanych przez Adrino Mobile przy wykorzystaniu doboru kontekstowego.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin współpracy w ramach Programu Adrino Native.
 3. Adrino Mobile – oznacza Adrino Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Przymierza 6, lok. U11, 03-944 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądu Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528997, NIP 7010445960, kapitał zakładowy w wysokości 1.153.550,00 zł.
 4. Partner – oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która w ramach współpracy w ramach Programu Adrino Native udostępnia Powierzchnię Emisyjną na należącej do niej stronie internetowej w celu emisji Boksów Adrino Native; Partnerem może być podmiot spełniający łącznie następujące przesłanki:
  1. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym współpracę w ramach

Programu Adrino Native, z wyłączeniem Partnerów będących Konsumentami;

 1. w przypadku osób fizycznych – posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku osób prawnych – posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkowo, za uprzednią zgodą Adrino Mobile i po spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez Adrino Mobile (w tym dostarczeniu wszystkich dokumentów żądanych przez Adrino Mobile), Partnerem może zostać osoba prawna nieposiadająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. w przypadku osób fizycznych – posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku osób prawnych – posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkowo, za uprzednią zgodą Adrino Mobile i po spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez Adrino Mobile (w tym dostarczeniu wszystkich dokumentów żądanych przez Adrino Mobile), Partnerem może zostać osoba prawna nieposiadająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. przysługują mu i będą mu przysługiwać przez cały okres współpracy wszelkie prawa do Witryny Partnera, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie do Witryny Partnera oraz treści zawartych na stronach internetowych Witryny Partnera, prawo do domeny pod którą funkcjonuje Witryna Partnera oraz inne prawa w zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy; w przypadku sieci reklamowych lub pośredników zarządzających powierzchnią emisyjną wydawców, sieć reklamowa lub pośrednik odpowiadają wobec Adrino Mobile za to, że ich klient wydawca spełnia powyższy warunek jak też wszystkie pozostałe opisane w Regulaminie;
 4. Witryna Partnera spełnia i przez cały okres współpracy będzie spełniała warunki techniczne określone w Regulaminie, niezbędne dla współpracy w ramach Programu Adrino Native.
 1. Boksy Adrino Native – forma komunikatu reklamowego lub forma łączona rekomendacji treści Partnera i komunikatu reklamowego, w postaci odnośnika graficzno-tekstowego lub video do strony internetowej Klienta, bądź w wybranych przypadkach jedynie odnośnik graficzno- tekstowy lub video do strony internetowej Klienta, wyświetlany na Powierzchni Emisyjnej.
 2. Powierzchnia Emisyjna – wyznaczony fragment stron internetowych Witryny Partnera przeznaczony do emitowania Boksów Adrino Native.
 3. Klient – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca z Adrino Mobile umowę na świadczenie usług reklamowych oferowanych przez Adrino Mobile lub której produktów / usług dotyczy taka umowa na świadczenie usług reklamowych zawierana przez Adrino Mobile i pośrednika.
 4. Serwer Adrino Native – wskazany przez Adrino Mobile system informatyczny służący do emisji Boksów Adrino Native na Powierzchni Emisyjnej lub emisji na Powierzchni Emisyjnej komunikatów reklamowych w innej formie, uzgodnionej przez Strony, włączając w to emisję z wykorzystaniem technologii Prebid Partnera; Serwer Adrino Native zawiera także m. in. statystyki umożliwiające obliczenie Czynszu Dzierżawnego.
 5. Przekierowanie – pojedyncza akcja polegająca na kliknięciu przez użytkownika Internetu w Boks Adrino Native umieszczony na Powierzchni Emisyjnej.
 6. Odsłona – pojedyncza akcja polegająca na odsłonie przez użytkownika Internetu Boksu Adrino Native umieszczonego na Powierzchni Emisyjnej.
 7. Kod Reklamy – kod wygenerowany przez Serwer Adrino Native w Koncie Partnera bądź przesłany pocztą elektroniczną przez Adrino Mobile, w celu umieszczenia na Powierzchni Emisyjnej, służący do emitowania Boksów Adrino Native.
 8. Konto Partnera – indywidualne konto Partnera założone przez Partnera z użyciem Serwera Adrino Native. Konto Partnera zawiera w szczególności dane Partnera, jak również statystyki Ważnych Przekierowań, Ważnych Odsłon i wysokość należnego Partnerowi Czynszu Dzierżawnego i dostępne jest na stronie wskazanej przez Adrino Mobile po wprowadzeniu przez Partnera loginu i hasła, które zostały utworzone przy zakładaniu Konta Partnera.
 9. Ważne Przekierowanie – Przekierowanie, które nie zostało dokonane za pomocą nieuczciwej metody generowania Przekierowań (np. za pomocą narzędzi do automatycznego generowania kliknięć lub wyświetleń, powtarzanych manualnie kliknięć lub wyświetlań, tekstów zachęcających do klikania reklam).
 10. Ważna Odsłona – odsłona, która nie została dokonana za pomocą nieuczciwej metody generowania Odsłon (np. za pomocą narzędzi do automatycznego generowania kliknięć lub wyświetleń, powtarzanych manualnych kliknięć lub wyświetleń, tekstów zachęcających do klikania lub odświeżania reklam).
 11. Witryna Partnera – zbiór stron internetowych, do których prawa w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy przysługują Partnerowi, chyba że zachodzi wyjątek, o którym mowa w pkt. 4 lit. c Regulaminu.
 12. Czynsz Dzierżawny – wynagrodzenie należne Partnerowi z tytułu udostępnienia Adrino Mobile Powierzchni Emisyjnej na Witrynach Partnera celem emisji Boksów Adrino Native. Czynsz Dzierżawny będzie ustalony jako iloczyn wynagrodzenia, jakie Klienci uiszczają Adrino Mobile z tytułu świadczenia na ich rzecz usług reklamowych oferowanych przez Adrino Mobile w ramach Programu Adrino Native z wykorzystaniem Powierzchni Emisyjnej Partnera, po odliczeniu rabatów, upustów i kosztów technologii oraz określonego w Umowie procentowego udziału Partnera. W przypadku przystąpienia przez Partnera do nowych usług wprowadzanych przez Adrino Mobile Czynsz Dzierżawny może zostać powiększony o wynagrodzenie określone przez Strony w oddzielnej Umowie. Czynsz Dzierżawny jest rozumiany jako należność obejmująca całość rozliczenia z tytułu realizacji Umowy, w tym w zakresie należności publicznoprawnych, o ile w stanie faktycznym Adrino Mobile winien je uiścić na rzecz organów podatkowych jako płatnik, z wyjątkiem zwiększenia z tytułu podatku VAT (o ile będzie należny).
 13. Umowa – umowa dzierżawy praw do Powierzchni Emisyjnych na Witrynach Partnera zawarta pomiędzy Adrino Mobile i Partnerem za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem adrino.pl zgodnie i na warunkach określonych Regulaminem lub w formie odrębnego dokumentu.
 14. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Przedsiębiorca Niezawodowy – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez taką osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III. Zakres współpracy

 1. Przedmiotem współpracy w ramach Programu Adrino Native jest dzierżawa przez Adrino Mobile od Partnera praw umożliwiających korzystanie z jednej lub większej liczby Powierzchni Emisyjnych w Witrynie Partnera lub większej liczbie Witryn Partnera w celu emisji Boksów Adrino Native.
 2. Liczba Powierzchni Emisyjnych oraz Witryn Partnera objętych Umową jest określana zgodnie z procedurą z punktu V.1 Regulaminu.
 3. Adrino Mobile jest uprawniony do uruchamiania nowych usług w ramach niniejszego Regulaminu o czym będzie każdorazowo informował Partnera. O przystąpieniu do nowej usługi będzie decydował Partner w Koncie Partnera lub w innej formie uzgodnionej przez Strony.
 1. Procedura podjęcia współpracy w ramach Programu Adrino Native oraz zawarcia Umowy
 1. W celu podjęcia współpracy w ramach Programu Adrino Native, potencjalny Partner powinien dokonać następujących czynności:
  1. założyć Konto Partnera;
  2. wypełnić formularz elektroniczny udostępniony przez Adrino Mobile na stronie internetowej adrino.pl;
  3. złożyć oświadczenie, że spełnia wszystkie przesłanki określone w punkcie II.4

Regulaminu;

 1. złożyć oświadczenie, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje jego postanowienia;
 2. złożyć oświadczenie, iż wszystkie dane podane w formularzu są prawdziwe;
 3. w przypadku potencjalnego Partnera będącego osobą fizyczną złożyć oświadczenie czy Umowę zawiera jako Konsument lub oświadczenie, czy Umowę zawiera jako

Przedsiębiorca Niezawodowy;

 1. dla potrzeb rozliczeń podatkowych podać swój numer NIP/PESEL, numer rachunku bankowego oraz złożyć oświadczenie, czy jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.
 1. Złożenie oświadczeń, o których mowa w IV.1 lit. c–f Regulaminu następuje poprzez aktywację odpowiedniego pola w formularzu elektronicznym określonym w punkcie IV.1 lit. b Regulaminu. W ramach wypełniania formularza elektronicznego należy wypełnić wszystkie pola, chyba, że jest wskazane, iż wypełnienie danego pola jest opcjonalne. Dane podawane w formularzu oraz składane tam oświadczenia muszą:
 2. dotyczyć wyłącznie osoby / podmiotu, który chce zawrzeć Umowę; ii. być złożone przez osobę uprawnioną do działania w imieniu podmiotu, którego dane dotyczą / podmiotu składającego określone oświadczenia;

iii. być zgodne z prawdą. Za prawdziwość danych ujawnionych w formularzu odpowiada wyłącznie Partner lub potencjalny Partner.

 1. Na podstawie danych oraz oświadczeń, o których mowa w punkcie IV.1 Regulaminu, Adrino Mobile dokonuje weryfikacji potencjalnego Partnera i podejmuje decyzję o rozpoczęciu lub odmowie podjęcia współpracy w ramach Programu Adrino Native z potencjalnym Partnerem. Adrino Mobile podejmuje decyzję samodzielnie i nie uzasadnia decyzji potencjalnemu Partnerowi, a potencjalnemu Partnerowi nie przysługuje wobec Adrino Mobile żadne roszczenie z tytułu niepodjęcia z nim współpracy.
 2. Adrino Mobile informuje potencjalnego Partnera o pozytywnej decyzji w sprawie podjęcia współpracy i woli zawarcia Umowy w ramach Programu Adrino Native drogą elektroniczną –

na adres poczty elektronicznej wskazany przez potencjalnego Partnera. W treści wiadomości (oferta zawarcia umowy) Adrino Mobile określa warunki finansowe na jakich jest gotów zawrzeć Umowę oraz zamieszcza link do strony internetowej umożliwiający dostęp do Konta Partnera w pełnym zakresie oraz umieszczenie Kodów Reklam na Witrynie Partnera.

 1. Kliknięcie linku, o którym mowa w ust. 4 powyżej oznacza zawarcie przez Partnera oraz Adrino Mobile Umowy o treści określonej w ofercie zawarcia umowy (treści wiadomości o której mowa w ust. 4 powyżej), której integralną część stanowi Regulamin. Oferta Adrino Mobile może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.
 2. W przypadku nie aktywowania Konta Partnera poprzez kliknięcie linku, o którym mowa w ust. 4 powyżej w terminie 30 dni od momentu wysłania oferty zawarcia umowy (wiadomości , o której mowa w ust. 4 powyżej ), oferta zawarcia umowy złożona przez Adrino Mobile wygasa.

V. Zasady współpracy

 1. Partner zobowiązuje się do:
 2. ustalenia za pomocą Konta Partnera następujących parametrów (w zakresie w jakim jest to przewidziane w Koncie Partnera):
  1. przynajmniej jednego kanału tematycznego odzwierciedlającego tematykę stron internetowych Witryny Partnera wykorzystywanych we współpracy w ramach Umowy oraz przyporządkowanie przynajmniej jednej kategorii tematycznej odpowiadającej temu kanałowi,
  2. formy reklamy, iii. kolorystyki elementów reklamy, przy czym Partner może za pomocą Konta Partnera dokonywać zmian wyżej wymienionych parametrów w trakcie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiany te zostaną wprowadzone w terminie umożliwiającym Adrino Mobile wywiązanie się z zobowiązań wobec Klientów;
 3. niezwłocznego aktualizowania danych umieszczonych w Koncie Partnera celem zapewnienia ich zgodności ze stanem faktycznym i prawnym, w szczególności adresu poczty elektronicznej przeznaczonego do komunikacji i składnia oświadczeń Stron związanych z wykonywaniem Umowy. Wszelkie oświadczenia wysłane przez Adrino Mobile na adres poczty elektronicznej ujawniony w Koncie Partnera będą traktowane jako skutecznie doręczone. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy adres poczty elektronicznej ujawniony w Koncie Partnera okaże się nieaktualny, co uniemożliwi komunikację Adrino Mobile z Partnerem, Partner ponosi odpowiedzialność za szkody

Adrino Mobile powstałe z tego tytułu;

 1. umieszczania Kodów Reklam w formie niezmienionej w stosunku do udostępnionej przez Adrino Mobile za pośrednictwem Konta Partnera lub przesłanej pocztą elektroniczną przez Adrino Mobile lub umieszczenia numeru ID w miejscu i w sposób wskazany przez Adrino Mobile;
 2. zapewnienia, by Boksy Adrino Native nie zajmowały więcej niż 25% strony internetowej na której są wyświetlane;
 3. dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia uczciwości dokonywanych przez użytkowników Witryny Partnera Przekierowań i Odsłon;
 4. utrzymywania Witryny Partnera wraz z Powierzchnią Emisyjną i udostępniania jej użytkownikom sieci Internet przez cały okres obowiązywania Umowy;
 5. zapewnienia, by na stronach internetowych Witryn Partnera nie były zamieszczane treści, do których Partner nie ma niezbędnych praw, treści sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie praw konsumenta, prawa konkurencji, wspierające wymianę plików, które pozwalają na ściąganie treści trudnych do zweryfikowania jako oryginalne, treści sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, naruszające prawa lub dobra osobiste innych osób, w tym treści o charakterze erotycznym, naruszające uczucia religijne, wulgarne, szerzące nietolerancję na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, politycznym lub orientacji seksualnej;
 6. zapewnienia, by treść reklam oraz odesłań zamieszczanych w Boksach Adrino Native na Witrynie Partnera nie była w żaden sposób zasłaniana (zarówno tytuł jak i opis);
 7. powstrzymania się od ingerencji w treść jak również oprogramowanie Boksów Adrino

Native;

 1. nie stosowania boksów reklamowych w formie pop-up i floating banner;
 2. wprowadzenia odpowiednich danych w pliku ads.txt, które umożliwią poprawne i pełne działanie systemu Adrino Native:

google.com, pub-4910050017906143, RESELLER, f08c47fec0942fa0 appnexus.com, 9156, RESELLER, f5ab79cb980f11d1

RTBHOUSE.COM, 20Kd5eBlCVDog1190trK, DIRECT adform.com, 1635, DIRECT

 1. Partner zobowiązuje się nie umieszczać Kodów Reklamy na stronach internetowych nie zawierających żadnej treści, na stronach internetowych z małą ilością odsłon (tj. mniej niż 000 odsłon miesięcznie), na stronach internetowych będących w budowie, na stronach internetowych zabezpieczonych hasłem, na stronach internetowych zawierających wyłącznie reklamy, na stronach internetowych niesprawnych, albo generujących sztuczne Przekierowania.
 2. Adrino Mobile w żadnym przypadku nie jest odpowiedzialny za komunikaty reklamowe (bez względu na ich formę) zamieszczone w Boksach Adrino Native ani za strony internetowe Klientów, do których kierują Boksy Adrino Native.
 3. Adrino Mobile jest uprawniony, ale nie ma obowiązku, umieszczania Boksów Adrino Native na Powierzchni Emisyjnej a Partnerowi nie przysługują z tego tytułu względem Adrino Mobile żadne roszczenia.
 4. Adrino Mobile będzie udostępniać Partnerowi za pośrednictwem Konta Partnera dane niezbędne dla dokonania przez Strony rozliczeń, o których mowa w Umowie, w tym dane o wysokości Czynszu Dzierżawnego.
 5. Adrino Mobile jest uprawniony do przerw lub czasowych (krótkotrwałych) przerw w udostępnianiu Konta Partnera, oraz emisji Boksów Adrino Native na Powierzchni Emisyjnej stron internetowych Witryny Partnera jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od Adrino Mobile (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 6. Adrino Mobile zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Partnera, jeżeli obowiązek ich udostępnienia uprawnionym osobom / podmiotom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. O tym czy dane Przekierowanie lub Odsłona jest odpowiednio Ważnym Przekierowaniem lub Odsłoną decyduje Adrino Mobile. W przypadku, gdy Partner nie zgadza się z decyzją Adrino Mobile o odmowie uznania danego Przekierowania lub Odsłony za Ważne Przekierowanie lub Odsłonę ma on prawo w terminie 30 dni od dnia upływu okresu rozliczeniowego, w którym dane Przekierowanie lub Odsłona miały miejsce, zgłosić w tym zakresie zastrzeżenie i przedstawić dowody na potwierdzenie, iż dane Przekierowanie lub Odsłona było odpowiednio Ważnym Przekierowaniem lub Odsłoną. W przypadku, gdy dowody przedstawione przez Partnera w powyższym terminie będą jednoznacznie wskazywać, że dane Przekierowanie lub Odsłona nie zostało dokonane za pomocą nieuczciwej metody, Adrino Mobile uzna dane Przekierowanie lub Odsłonę za ważne i uwzględni przy kolejnym okresie rozliczeniowym.
 8. Partner przyjmuje do wiadomości, iż Adrino Mobile nie dokonuje żadnych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodu osiąganego przez Partnera na podstawie Umowy i nie jest płatnikiem żadnych zaliczek na poczet tego podatku. Wszelkich rozliczeń z tytułu swoich zobowiązań publicznoprawnych Partner dokonuje samodzielnie. Dotyczy to również składania deklaracji podatkowych.
 9. Wyłącznym źródłem zobowiązań Adrino Mobile jest Regulamin i Umowa. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie wiążą Adrino Mobile.

VI. Warunki techniczne współpracy

 1. Adrino Mobile dołoży starań, aby korzystanie z Konta Partnera oraz prawidłowa emisja Boksów Adrino Native były możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych (w wersjach aktualnie wspieranych przez producentów przeglądarek), systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Adrino Mobile nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Konta Partnera i prawidłową emisję Boksów Adrino Native.

VII. Czynsz Dzierżawny

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Adrino Mobile będzie wypłacał Partnerowi Czynsz Dzierżawny za dzierżawę praw do Powierzchni Emisyjnych na Witrynach Partnera celem emisji Boksów Adrino Native, w wysokości ustalonej zgodnie z Umową i wskazanej na fakturze VAT lub rachunku (w przypadku Partnera nie będącego podatnikiem podatku od towarów i usług) wystawianych do 10 dnia miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 2. Partner jest uprawniony do Czynszu Dzierżawnego tylko wówczas, gdy Powierzchnia Emisyjna zostanie rzeczywiście wykorzystana dla potrzeb świadczenia przez Adrino Mobile usług reklamowych na rzecz Klientów.
 3. Dla Partnerów, których Czynsz Dzierżawny jest równy bądź większy niż 100 (sto) złotych netto, okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 4. Dla Partnerów, których Czynsz Dzierżawny nie przekroczył 100 (sto) złotych netto, okresem rozliczeniowym jest kwartał.
 5. Czynsz Dzierżawny będzie płatny w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia doręczenia Adrino Mobile prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.
 6. Pierwszy okres rozliczeniowy zaczyna się z momentem zawarcia Umowy i kończy się z upływem pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego współpracy Stron.
 7. W przypadku, gdy należny Czynsz Dzierżawy nie przekroczy progu 100 (sto) złotych, Adrino Mobile wypłaci Partnerowi kwotę Czynszu Dzierżawnego pomniejszoną o koszty operacyjne wynoszące 5 (pięć) złotych netto.
 8. Płatności na rzecz Partnera są realizowane przelewem bankowym, na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w fakturze VAT/rachunku. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Adrino Mobile pełną kwotą rozliczenia.
 9. Strony wyrażają zgodę na stosowanie faktur elektronicznych.
 10. W przypadku gdy Partner nie jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT rozliczenia prowadzone są w oparciu o rachunki, do których odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu o fakturach VAT.

VIII. Dane Osobowe.

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”), Adrino Mobile informuje:

 1. Dane osobowe reprezentantów Partnera lub osób wyznaczonych do kontaktów, odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy ze strony Partnera („Dane Osobowe”) przetwarzane są w ramach prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) – związanych z zawarciem (prawidłowym oznaczeniem Partnera jako strony Umowy), realizacją Umowy (zapewnienie bieżącego kontaktu pomiędzy przedstawicielami Partnera i Adrino Mobile, postępowanie reklamacyjne), a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji Umowy. Dane Osobowe przetwarzane będą również w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych związanych z realizacją Umowy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) tj. obowiązków wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych oraz w celu archiwizacji dokumentacji zgodnie z przepisami prawa. Adrino Mobile nie wyklucza istnienia dalszych obowiązków prawnych. Administratorem Danych Osobowych jest Adrino Mobile.
 2. Źródłem pochodzenia Danych Osobowych jest Partner. Kategorie Danych Osobowych obejmują dane umożliwiające oznaczenie Partnera jako strony Umowy, dane kontaktowe, w szczególności takie jak imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres email, numer telefonu, numer NIP, numer PESEL a także mogą obejmować inne dane niezbędne do realizacji Umowy, ujawnione w formularzu oraz w toku realizacji.
 3. Dane Osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora Danych Osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), operatorom platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację, obsługę teleinformatyczną oraz bankową.
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych lub archiwalnych. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji Umowy.
 5. W sytuacji opisanej w pkt IV.6 Regulaminu – tj. w przypadku gdy Parter nie aktywował Konta Partnera w terminie 30 dni od momentu wysłania oferty zawarcia umowy – Dane Osobowe zostaną niezwłocznie trwale usunięte.
 6. Osobom wymienionym w ust. 1 powyżej przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 Rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem wysłania oferty zawarcia umowy, zawarcia i realizacji Umowy, a ich niepodanie może uniemożliwić jej zawarcie lub realizację Umowy.
 8. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia.
 9. Szczegółowe warunki i zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Adrino Mobile określone są w Polityce Prywatności udostępnionej na stronie internetowej adrino.pl.
 10. W sprawach związanych z przetwarzaniem przez Adrino Mobile Danych Osobowych należy kontaktować się pisemnie na adres Adrino Mobile wskazany w punkcie II.3 Regulaminu lub z inspektorem danych osobowych na adres: iod@adrino.pl.

IX. Poufność

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści Umowy oraz wszystkich informacji dotyczących drugiej Strony uzyskanych w związku z realizacją Umowy („Informacje Poufne”). Ponadto Strony zobowiązują się do niewykorzystywania Informacji Poufnych w żadnym innym celu niż realizacja Umowy. Informacją Poufną nie będą informacje dostępne publicznie o ile ich udostępnienie nie było skutkiem naruszenia przez Stronę obowiązku zachowania w poufności Informacji Poufnych.
 2. Nie będzie naruszeniem obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych ujawnienie ich pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom i doradcom Stron, spółkom powiązanym ze Stronami kapitałowo bądź osobowo, jednakże wymaga to uprzedniego poinformowania tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązania ich do zachowania poufności; za działania i zaniechania takich osób ponosi odpowiedzialność jak za swoje działania i zaniechania Strona, która ujawniła Informacje Poufne takim osobom.
 3. Nie będzie naruszeniem obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych ich ujawnienie: (i) za uprzednią pisemną zgodą Strony, której dotyczą Informacje Poufne; (ii) na żądanie uprawnionych organów oraz sądów.
 4. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych obowiązuje w trakcie trwania Umowy oraz w okresie sześciu miesięcy po jej ustaniu, bez względu na przyczynę.
 5. Nie narusza obowiązku zachowania w poufności Informacji Poufnych publiczne informowanie przez Adrino Mobile o fakcie współpracy z Partnerem w zakresie Programu Adrino Native (w tym informowanie o tym Klientów). W tym też zakresie Adrino Mobile może umieszczać na swych stronach internetowych oraz materiałach reklamowych znaki towarowe, logotypy oraz inne oznaczenia indywidualizujące Partnera, wskazując równocześnie na charakter współpracy.

X. Okres obowiązywania Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony z miesięcznym terminem wypowiedzenia.
 2. Partner będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Niezawodowym, ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie czternastu dni od dnia zawarcia Umowy, bez konieczności podawania przyczyny odstąpienia. Oświadczenie uważa się za prawidłowo złożone, jeżeli zostało wysłane przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym w formie pisemnej na adres Adrino Mobile wskazany w punkcie II.3 Regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wydawcy@adrino.pl. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na formularzu, który stanowi załącznik do Regulaminu. Partner nie ponosi żadnych kosztów z tytułu odstąpienia od Umowy.
 3. Adrino Mobile może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Umowy, a w szczególności, a w przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców Niezawodowych wyłącznie, w przypadku:
  1. nieuczciwego generowania Przekierowań lub Odsłon lub nie dołożenia należytej staranności w celu uniemożliwienia nieuczciwego generowania Przekierowań lub

Odsłon przez osoby trzecie,

 1. umieszczania Kodu Reklamy na stronach zawierających treści sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, treści naruszające prawa lub dobra osobiste innych osób, w tym treści o charakterze erotycznym, naruszające uczucia religijne, wulgarne, szerzące nietolerancję na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, politycznym lub orientacji seksualnej, bądź naruszających szeroko rozumiane „poczucie dobrego smaku”,
 2. nakłaniania do kliknięcia w Boksy Adrino Native w jakiejkolwiek formie,
 3. naruszenia postanowień punktu V.1 lit. d. Regulaminu,
 4. stwierdzenia, że dane podane w formularzu, o którym mowa w pkt. 1 lit. b

Regulaminu lub Koncie Partnera są nieprawdziwe lub nieaktualne,

 1. naruszenia postanowienia działu IX Regulaminu,
 2. niezgodności działań Partnera z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Partner może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Adrino Mobile postanowień Umowy.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Adrino Mobile w trybie określonym w ust. 3 powyżej, Adrino Mobile przysługuje prawo żądania od Partnera kary umownej w wysokości niewypłaconego Czynszu Dzierżawnego za okres do dnia rozwiązania Umowy. Rozliczenie kary umownej nastąpi w drodze potrącenia wierzytelności Adrino Mobile o zapłatę kary umownej z wierzytelnością Partnera o zapłatę Czynszu Dzierżawnego. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Adrino Mobile do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej. Postanowienia niniejszego ust. 5 nie mają zastosowania do Partnerów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Niezawodowymi.

XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Partnerowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach związanych z realizacją Umowy.
 2. Reklamacja powinna zawierać informacje na temat rodzaju uchybienia wraz ze zwięzłym uzasadnieniem.
 3. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres Adrino Mobile wskazany w punkcie

II.3 Regulaminu bądź za pośrednictwem Konta Partnera.

 1. Adrino Mobile w terminie 14 (czternastu) dni roboczych powiadomi Partnera za pośrednictwem Konta Partnera lub drogą mailową o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Umowy/Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy i Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Adrino Mobile. Postanowienia niniejszego ust. 2 nie mają zastosowania do Partnerów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Niezawodowymi.
 3. Adrino Mobile zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Adrino Mobile poinformuje Partnera o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie jego nowej wersji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Partnera w Koncie Partnera; Zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia wysłania jego treści Partnerowi, o ile w tym terminie Partner nie złoży Adrino Mobile oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy zgodnie z Regulaminem.
 4. Regulamin w zmienionej wersji zostanie także opublikowany na stronie adrino.pl.
 5. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony związane z realizacją Umowy, w zakresie zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenia, rozwiązania Umowy, winny być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Strony w Koncie Partnera lub za pośrednictwem Konta Partnera.
 6. Odpowiedzialność Adrino Mobile wobec Partnera za niewykonanie / nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do wysokości poniesionych przez Partnera strat, tj. z wyłączeniem utraconych korzyści oraz dodatkowo do wysokości dwukrotności Czynszu Dzierżawnego należnego Partnerowi za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty odszkodowania. Postanowienia niniejszego ust. 6 nie mają zastosowania do Partnerów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Niezawodowymi.
 7. W przypadku, gdy na skutek nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń Partnera lub w związku z naruszeniem przepisów prawa przez Partnera, zostanie przeciwko Adrino Mobile przez osoby trzecie skierowane jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, Partner zobowiązuje się udzielić Adrino Mobile, na swój koszt, wszelkiej pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko Adrino Mobile. Ponadto, w powyższym przypadku Partner zobowiązuje się naprawić szkody poniesione przez Adrino Mobile w związku z wszczętym przeciwko Adrino Mobile postępowaniem lub w związku ze zgłoszonymi wobec Adrino Mobile roszczeniami lub zarzutami, w tym zaspokoić roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie.

 

Załącznik – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość i data

Dane Partnera

(imię i nazwisko lub firma, adres)

Adrino Mobile sp. z o.o

Plac Przymierza 6, lok. U11

03-944 Warszawa

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja, niżej podpisany, niniejszym odstępuję od umowy dzierżawy praw do powierzchni emisyjnej zawartej dnia [●] za pośrednictwem strony internetowej.

Podpis