Regulamin współpracy w ramach
programu Adrino Native

I. Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Partnerem i Adrino Mobile w ramach umowy dzierżawy praw do Powierzchni Emisyjnych na Witrynach Partnera zawartej przez Partnera i Adrino Mobile za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem adrino.pl lub w formie odrębnego dokumentu.
2. Regulamin stanowi integralną cześć Umowy.
3. Regulamin jest także regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późń. zm.).
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem oraz postanowieniami Umowy wiążące
będą postanowienia Umowy.

II. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Program Adrino Native – system rekomendacji treści własnych Partnera oraz treści reklamowych dostarczanych przez Adrino Mobile przy wykorzystaniu doboru kontekstowego.
2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin współpracy w ramach Programu Adrino Native.
3. Adrino Mobile – oznacza Adrino Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Genewska 6, 03-963 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądu Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528997, NIP 7010445960, kapitał zakładowy w wysokości 1.153.550,00 zł.
4. Partner – oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która w ramach współpracy w ramach Programu Adrino Native udostępnia Powierzchnię Emisyjną na należącej do niej stronie internetowej w celu emisji Boksów Adrino Native; Partnerem może być podmiot spełniający łącznie następujące przesłanki:
a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym współpracę w ramach Programu Adrino Native, z wyłączeniem Partnerów będących Konsumentami;
b. w przypadku osób fizycznych – posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku osób prawnych – posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkowo, za uprzednią zgodą Adrino Mobile i po spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez Adrino Mobile (w tym dostarczeniu wszystkich dokumentów żądanych przez Adrino Mobile), Partnerem może zostać osoba prawna nieposiadająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
c. w przypadku osób fizycznych – posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku osób prawnych – posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkowo, za uprzednią zgodą Adrino Mobile i po spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez Adrino Mobile (w tym dostarczeniu wszystkich dokumentów żądanych przez Adrino Mobile), Partnerem może zostać osoba prawna nieposiadająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
d. przysługują mu i będą mu przysługiwać przez cały okres współpracy wszelkie prawa do Witryny Partnera, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie do Witryny Partnera oraz treści zawartych na stronach internetowych Witryny Partnera, prawo do domeny pod którą funkcjonuje Witryna Partnera oraz inne prawa w zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy; w przypadku sieci reklamowych lub pośredników zarządzających powierzchnią emisyjną wydawców, sieć reklamowa lub pośrednik odpowiadają wobec Adrino Mobile za to, że ich klient wydawca spełnia powyższy warunek jak też wszystkie pozostałe opisane w Regulaminie;
5. Witryna Partnera spełnia i przez cały okres współpracy będzie spełniała warunki techniczne określone w Regulaminie, niezbędne dla współpracy w ramach Programu Adrino Native.
6. Boksy Adrino Native – forma komunikatu reklamowego lub forma łączona rekomendacji treści Partnera i komunikatu reklamowego, w postaci odnośnika graficzno-tekstowego lub video do strony internetowej Klienta, bądź w wybranych przypadkach jedynie odnośnik graficzno- tekstowy lub video do strony internetowej Klienta, wyświetlany na Powierzchni Emisyjnej.
7. Powierzchnia Emisyjna – wyznaczony fragment stron internetowych Witryny Partnera przeznaczony do emitowania Boksów Adrino Native.
8. Klient – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca z Adrino Mobile umowę na świadczenie usług reklamowych oferowanych przez Adrino Mobile lub której produktów / usług dotyczy taka umowa na świadczenie usług reklamowych zawierana przez Adrino Mobile i pośrednika.
9. Serwer Adrino Native – wskazany przez Adrino Mobile system informatyczny służący do emisji Boksów Adrino Native na Powierzchni Emisyjnej lub emisji na Powierzchni Emisyjnej komunikatów reklamowych w innej formie, uzgodnionej przez Strony, włączając w to emisję z wykorzystaniem technologii Prebid Partnera; Serwer Adrino Native zawiera także m. in. statystyki umożliwiające obliczenie Czynszu Dzierżawnego.
10. Przekierowanie – pojedyncza akcja polegająca na kliknięciu przez użytkownika Internetu w Boks Adrino Native umieszczony na Powierzchni Emisyjnej.
11. Odsłona – pojedyncza akcja polegająca na odsłonie przez użytkownika Internetu Boksu Adrino Native umieszczonego na Powierzchni Emisyjnej.
12. Kod Reklamy – kod wygenerowany przez Serwer Adrino Native w Koncie Partnera bądź przesłany pocztą elektroniczną przez Adrino Mobile, w celu umieszczenia na Powierzchni Emisyjnej, służący do emitowania Boksów Adrino Native.